Article 4113

Title of the article

                       RESEARCH OF THE DEPENDENCE OF CONTROLLED VARIABLE INERTIAL GROWTH                                        ON TRANSIENT PROCESS CHARACTERISTICS 

Authors

Davydov Ivan, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of machine building and instrumentation technology, Votkinsk branch of Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov
(Republic of Udmurtiya, Votkinsk, 1 P. I. Shuvalova str.), davyd85@mail.ru
Shel'pyakov Alexander, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of machine
building and instrumentation technology, Votkinsk branch of Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov (Republic of Udmurtiya, Votkinsk, 1 P.I. Shuvalova str.), davyd85@mail.ru 

Index UDK

681.5.015 

Abstract

The article adduces the research of transient process characteristics during inertial objects control with time delay. The researchers experimentally determine the parameters of transients and their impact on the value of the controlled variable inertial growth when exposed to a single pulse signal object. The study suggests to
determine the dependence of the inertial growth of the identified parameters. 

Key words

single-pulse method, automatic control, thermal object. 

Download PDF
References

1. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya : ucheb. dlya mashinostroit. spets. vuzov / V. N. Bryukhanov, M. G. Kosov, S. P. Protopopov i dr. ; pod red. YU. M. Solomentseva. – 3-ye izd., ster. – M. :Vyssh.shk.,2000.–268 s.
2. Makarov, I. M. Lineynyye avtomaticheskiye sistemy (elementy teorii, metody rascheta i spravochnyy material) / I. M. Makarov, B. M. Menskiy. – 2-ye izd., pererab. i dop. – M. : Mashinostroyeniye, 1982. – 504 s.

 

Дата создания: 28.01.2014 09:55
Дата обновления: 28.08.2014 10:36